Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”, дунд хугацааны “Шинэ сэргэлтийн бодлого, Монгол улсын засгийн газрын бодлогыг яамны тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нягт уялдуулан төлөвлөх, төсөл хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийг хянах, харьяа байгууллагууд болон системүүдтэй интеграци хийх, уялдаа холбоог бүрэн хангах, хяналт үнэлгээний процессыг автоматжуулж, төрийн албан хаагчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх цогц шийдэл юм.

Үр дүн:
-Нэгдсэн мэдээллийн сан бий болж, үр дүнд суурилсан мэдээ, мэдээлэл тоон үзүүлэлтүүдийг боловсруулан, бодит цаг хугацааны мэдээллээр оролцогч талуудыг хандах эрхийн түвшинд хангаж, шийдвэр гаргах хугацааг 30 хувиар бууруулна.
-Яам түүний харьяа агентлаг, газар нэгж, талуудын үйл ажиллагааны процессууд цахимжиж, нээлттэй ил тод болж, интеграци хийгдсэнээр иргэдийн төрөөс авах үйлчилгээний тоо 50 хүртэлх хувиар буурна.
-Төрийн албаны авлига, хүнд суртлыг бууруулж, бизнесийн орчин сайжирч, хөдөлмөр эрхлэлт 10 хувиар өснө.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
0-2
 • Нэгдсэн интеграци 
 • Удирдлагын мониторинг дашбоард систем   
 • Нэгдсэн өгөгдлийн сан 
 • Байгууллагын удирдлагын нэгдсэн систем /ERP/
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах