Малчин, мал бүхий этгээд, тэдгээрийн мал сүрэг, тавлаг байдал, үзлэг ангилалтын мэдээ бүртгэл, баталгаажсан үүлдэр, өвөлжилтийн бэлтгэл, аюулгүйн нөөцийн мэдээлэл, төлөвлөгөөт ажил, үйлчилгээ зэрэг мэдээллийг
бүртгэх, сар, улирал, жилээр мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа, тооцоолол хийх зэргээр мэдээллийг боловсруулах боломжтой мал аж ахуйн салбарын нэгдсэн систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
NLIMS-2
 • Малчин бүртгэл
 • Малын бүртгэл
 • Хорогдол, шилжилт хөдөлгөөн
 • Төл бүртгэл
 • Баланс
 • Өвс тэжээл
 • Хашаа хороо
 • Усан хангамж
 • Хадлангийн талбай
 • Гэрээт МҮТАҮН
 • Төлөвлөгөөт ажил
 • Төлөвлөгөөт бус ажил
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах