Veritech PMI системийг нэвтрүүлснээр хэрэгжиж буй төслүүдэд оролцогч талууд болон төслийн багийн гишүүд нэгдсэн нэг мэдээллээр хангагдаж, шийдвэр гаргах уялдаа холбоо сайжирч төслийн ажлууд, эрсдэл, өөрчлөлт, асуудлуудыг төлөвлөж төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ.
Veritech PMIS систем нь төлөвлөсөн цаг хугацаа, зардал, цар хүрээндээ буюу төлөвлөсөн нөөцдөө багтан зорьсон зорилгодоо хүрч чадаж байгаа эсэхийг хянаж, төслийн үйл явцыг илүү оновчтой удирдаж, төслийн багийн бүтээмжийг дээшлүүлж , ашгийг бий болгож чадаж байгаа эсэхийг хянаж, удирдах боломжийг олгох зорилготой

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Төслийн-удирдлага
Төслийн-удирдлага-1
 • Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын бүх төрлийн төслүүдийн бүхий л үйл явцыг удирдах боломж бүрдэнэ.
 • Онлайн програм хангамж учраас нэгээс олон газар зэрэг хэрэгжиж байгаа болон хэдэн хэрэглэгч ашиглахаас үл хамааран төслөө удирдах боломжтой.
 • Хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоог ажил үүрэгт нь тохируулан зааж өгөх боломжтой.
 • Ажлын урсгалын тохиргоо хийгдсэн учраас ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг бодитоор хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ.
 • Төсөлд оролцож байгаа хүний нөөцийн ажлын ачаалал, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх боломжтой.
 • Төслийн санхүүжилт, зардлыг төлөвлөж, бүртгэх боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах