Группийн нэгтгэлийн систем нь групп компанийн хувьд санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах, байгууллагуудын үндсэн үйл ажиллагааг нэгтгэн хянах, салбар байгууллагынхаа мөнгөн хөрөнгө түүнтэй холбогдох орлого, зарлага, гүйлгээ баланс, өглөг авлага, ашиг алдагдлыг тайлагнах зэрэг үйл ажиллагааны чанарын явцад хяналт тавих, цаашдын төсөв төлөвлөлт, бодлогын түвшинд шийдвэр гаргахад туслах зориулалттай нэгдсэн систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartGroup
group1
group2
group3
group5
group6
group4
 • Хамаарал бүхий компаниудыг санхүүгийн тайлангийн түвшинд нэгтгэл хийх боломжтой
 • Санхүүгийн системүүдээс мэдээлэл татан нэгтгэл хийх болон эксэлээс татаж нэгтгэл хийх боломжтой
 • Компани нэгтгэх аргаас хамааран автомат устгал бичилт хийх боломжтой
 • Толгой групп болон дэд групп түвшинд нэгтгэл хийх боломжтой
 • Группийн түвшинд тохируулга бичилт хийх боломжтой
 • Санхүүгийн тайлангуудын эхний үлдэгдлийг эксэлээс татах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах