Ноён Санхүү, НББ-ийн цогц програм нь бизнесийн бүхий л салбарын нягтлан бодох бүртгэлд зохицон ажиллах ба НББОУС, СТОУС, НББ-ийн хууль болон сангийн яам, бусад холбогдох газруудаас гаргасан дүрэм журмын шаардлагыг хангасан цогц бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү програмыг үйл ажиллагаандаа ашигласнаар байгууллагын санхүү, бүртгэлийн ажил хөнгөвчлөгдөн, удирдлагын шийдвэр гаргалтад туслах санхүүгийн тайлан, мэдээг цаг алдалгүй, үнэн зөвөөр гарган бизнесийн оновчтой арга барилыг хурдан хугацаанд бий болгож амжилттай ажиллах үндсийг бүрдүүлэх юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Artboard-3-1
Noyon-brochure-2017-1-1
Noyon-brochure-2017-2-1
 • Санхүү, НББ-ийн бүх модулиуд багтсан.
 • Касс, Харилцах, Өглөг, Авлага, Төсөв, Зардал, Бараа материал, Хангамжийн материал,
 • Үйлдвэрлэлийн өртгийн тооцоолол, Үндсэн хөрөнгө, Цалин, Тайлан, Шинжилгээ
 • Орлого, зардал, ашгийг зардлын төвөөр задалж харах боломжтой. (Салбар нэгж, алба хэлтэс, төсөл гэх мэт)
 • Өртгийн төвийг хэлтэс, цех, тасаг, нэгж бүрээр байгуулан, өртгийн тайланг төрөл бүрээр бэлтгэх боломжтой.
 • Төсөв, гүйцэтгэлийн тайланг гаргах боломжтой.
 • Автомат бичилтүүд хийгдэнэ
 • Үр дүнгийн дансны хаалт
 • Цалингийн гүйлгээний автомат бичилт
 • Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн бичилт
 • Валютын дансны ханшийн тэгшитгэл
 • Бүртгэл хөтлөх явцад гаргасан алдаатай гүйлгээ, журнал бичилтийг илрүүлж, засах боломжийг олгосон.
 • Програмд хандсан хэрэглэгч бүрийн өдөр тутмын бүртгэл хөтлөлтийг цаг хугацааны нарийвчлалтай архивлан бүртгэнэ.
 • Нэг цонхноос бүх ажил гүйлгээг хөтлөн явуулах боломжтой.
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан.
 • Олон хэлний сонголттой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах