Хас Эрин Орчил ХХК

3 илэрцээс 1–3-г харуулж байна

Dynamic SR 1.0

Dynamic SR 1.0 систем нь Яам болон орон нутгийн санхүүгийн тайлан, тодруулга тайлан, төсвийн тайлангийн нэгтгэлийн програм хангамж юм. Dynamic… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Dynamic SM 1.0

Сарын мэдээний нэгтгэлийн систем Dynamic SM 1.0 систем нь Яам болон орон нутгийн сарын мэдээ, өглөг, авлага, нэмэлт санхүүжилтийн мэдээний… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Dynamic 1.0

Санхүү, НББ-ийн систем Dynamic 1.0 систем нь ААН, Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн иж бүрэн цогц систем юм. НББОУС, СТОУС,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй